21 Ιουλίου 2021: Πίνακας κατάταξης

Πίνακας κατάταξης για σύναψη σύμβασης ενός (1) ατόμου ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στα πλαίσια υλοποίησης των έργων «Οργάνωση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα» Ε.Α.Π, «Παροχή υπηρεσιών μεταφροντίδας του ΧΥΤΑΜ Αμιάντου των πρώην ΜΑ.ΒΕ. στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε Κοζάνης» από το πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις για την εκτέλεση του έργου: «Εξυγίανση - Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑ.ΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που υλοποιεί το ΚΕ.ΠΕ.