Συμμετοχή σε Συνέδρια & Ημερίδες

Η συμμετοχή του Κέντρου Περιβάλλοντος σε Συνέδρια είναι η εξής:

Η συμμετοχή του Κέντρου Περιβάλλοντος σε Ημερίδες, είτε ως σύνεδρος είτε ως οργανωτής, έχει ως ακολούθως: